all categories in Lantau Island and near me (3)

Pret A Manger

15 Queen’s Road
HK Hong Kong
2840 0129
Food Hong Kong
(0)
Building 5W, Pak Shek Kok
HK Hong Kong
Cafes Hong Kong
(0)
9 Yuen Lung Street
HK Yuen Long
2340 3732
Appliances Yuen Long